نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

شهید «چیت سازیان» راه آسمان را به زندانیان نشان داد

شهید «چیت سازیان» راه آسمان را به زندانیان نشان داد

«کسی می‌تواند از سیم خاردار دشمن عبور کند که در سیم خاردار نفس خود گیر نکرده باشد» این جمله از شهید «علی چیت‌ سازیان» است. مردی که وجودش در خوبی و خدمت خلاصه می‌شد و باعث شد خیلی ها از جمله زندانیان بسیاری راه آسمان را در پیش بگیرند.