ﺩﺭ ﺩﯼ ﻣﺎﻩ سال 1357 ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺳﻮ شدت بیشتری گرفت ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﻓﻮﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺎﻥ ﺍﻏﻠﺐ نقاط کشور، ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻭﻗﺎﯾﻊ ﻭ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﻫﺎ بود ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﻥ «ﻭﺍﻗﻌﻪ ۴ﺩﯼ» نقطه عطف در تاریخ مبارزات مردم منطقه ﺍﺯ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.

در روز 4 دی 1357 چه گذشت؟ +تصاویر

به گزارش نویدشاهدگیلان به نقل از خبرگزاری ۸دی؛ ﺑﻪ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺍﺳﻨﺎﺩ، در سالهای انقلاب ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻧﻘﺎﻁ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯼ ﻓﻮﻣﻨﺎﺕ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺃﺱ ﺁﻥ ﺷﻬﺮ ﻓﻮﻣﻦ، ﺭﮊﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎﯼ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ، ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻤﻌﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺷﺎﻩ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺁﻥ نشان ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ.

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ گروهی ﺍﺯ ﺁﺣﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﯿﻼﻥ ﺑﺎ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻭ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ ﺳﺮﺷﻨﺎﺱ ﮔﯿﻼن، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﯾﺎﺕ ﻋﻈﺎﻡ ﺣﺎﺝ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﺤﺮﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺭﺷﺘﯽ (ﻣﺘﻮﻓﯽ۱۳۵۱) ﺣﺎﺝ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺿﯿﺎﺑﺮﯼ (ﻣﺘﻮﻓﯽ۱۳۶۱)، حاج حسین رودباری(متوفی ۱۳۶۳)و ﺣﺎﺝ ﺷﯿﺦ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﺣﺴﺎﻧﺒﺨﺶ ﺗﻮﻟﻤﯽ(متوفی ۱۳۸۰) ﻭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ رژیم پهلوی ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﻭ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﺪ.

در روز 4 دی 1357 چه گذشت؟ +تصاویر

آنطور که از برخی یادداشت ها بر می آید، ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺒﺎﺭﺯﯾﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﮔﯿﻼﻥ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻮﻣﻨﺎﺕ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻭﻗﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ ﻭ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ منطقه همچون شهید حجت الاسلام والمسلمین حاج محمد حسین افتخاری ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻋﻠﻨﯽ تر گردید.

ﺷﻬﺮ ﻓﻮﻣﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﺩﻫﻪ ﯼ ۱۳۴۰ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺄﺕ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻭ کلاس ها ﭼﻬﺮﻩ ﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯼ ﺩﯾﻨﯽ ﺁﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﻓﻌﺎﻝ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﭘﯿﺸﮕﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻭﺭﻩ ﯼ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺭﮊﯾﻢ ﺷﺎﻩ ﮔﺮﺩﯾﺪ.

پس از این ﺩﺭ ﺩﯼ ﻣﺎﻩ۱۳۵۷ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺳﻮ شدت بیشتری گرفت ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﻓﻮﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺎﻥ ﺍﻏﻠﺐ نقاط کشور، ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻭﻗﺎﯾﻊ ﻭ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﻫﺎ بود ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﻥ «ﻭﺍﻗﻌﻪ ۴ﺩﯼ» نقطه عطف در تاریخ مبارزات مردم منطقه ﺍﺯ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.

به گواهی تاریخ، ﺩﺭ روز سه شنبه چهارم دی ماه ۱۳۵۷ ﮐﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺳﺮﺭﺷﺘﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﮐﻒ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺷﻤﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻋﻤﺎﻝ ﻓﺎﺳﺪ ﺭﮊﯾﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﭘﺎﺩﻭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ، ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ، ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﻭ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺮﺩﻡ، ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺿﺪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺒﺎﺭﺯ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ.

در روز 4 دی 1357 چه گذشت؟ +تصاویر

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺻﺒﺢ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﻧﯿﺰ، ﺟﻤﻌﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﻤﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺳﺎﺑﻖ(ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻓﻌﻠﯽ) ﻣﺤﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ(دبیرستان فردوسی سابق)ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣیدﺍﻥ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻋﮑﺲ ﺍلعملﺷﺪﯾﺪ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ مواجه شدند.

در این روز پرالتهاب حضور جوانان لحظه به لحظه پررنگ تر می شد و ایشان صحنه گردانان قیام و حضور بودند. دو خیابان مرکزی شهر – حدفاصل بین مسجد بالامحله و میدان شهرداری – مرکز تجمعات و گردهم آیی های معترضین بود که دانش آموزان هم با تظاهرات به این کانون پیوستند.

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده