نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

صورت نوراني

صورت نوراني

طرفداران بني صدر در اطراف ساختمان عليه ايشان شنيده مي شد ولي ايشان با خونسردي خاصي در مورد عزل بني صدر و تعيين رييس جمهور جديد صحبت ميکردند وعده زيادي از جمله خانواده شهيد مطهري هم در جلسه بودند...
ترکشی که وارد ریه آن رزمنده بسجی شده بود.

ترکشی که وارد ریه آن رزمنده بسجی شده بود.

بین مجروحان، پسر نوزده- بیست ساله ای بود که ترکش به پشتش خورده بود و حال بدی داشت. از کنارش که رد شدم، احساس کردم نفس هایش به شماره افتاد. سریع به سربازان گفتم و او را به اورژانس بردند. دکتر معاینه اش کرد و گفت شرایطش بحرانی نیست.
شهيد نماز

شهيد نماز

در يکي از مسافرت هاي عمره که در خدمت ايشان بوديم چون بليط هواپيما براي جده فراهم نشد، بليط هواپيما از تهران به بيروت و از بيروت به جده تهيه گرديد. در فرودگاه بيروت به طور ترانزيت چند ساعت ما را نگه داشتند
دادرسي شهيد

دادرسي شهيد

آقا دست زير پوستيني که زير پايش بود کرد و دوقطعه اسکناس هزار توماني بيرون آورد و به من داد و فرمود: از اينطرف که ميروي اين را به او بده...
زيارت مشهد

زيارت مشهد

حدود شش ماه در آن منزل بوديم که استاد بزرگوارمان حجه الاسلام والمسلمين آقاي حاج سيد محمد هاشم دستغيب کارواني ترتيب دادند و طلاب را به مشهد الرضا (ع)بردند...
کيسه اي در کفن

کيسه اي در کفن

کيسه اي از چلواري سفيد دوخته شده ديدم که بند و قيطان آن معمولي بود. متحير شدم اين براي چيست؟ آن را کنار گذاشتم و بقيه تکه ها و پارچه ها را دادم تا ايشان را با آنها کفن کنند...