شهید هرمز کاظمی پس از تأسیس و راه‌اندازی کتابخانه تکرم شفت مسئولیت اداره آن را نیز بر عهده گرفت و سرانجام پس از رشادت‌های فراوان در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۶۵ در منطقه عملیاتی فاو به درجه رفیع شهادت رسید.
به گزارش نویدشاهدگیلان شهيدهرمزکاظمي شخصي بودند داراي اعتقادات و بينش مذهبي فوق العاده اي بود. باتوجه به اينکه اين شهيد در مغازه نانوايي پدرش به عنوان شاطر کار ميکرد در ماه رمضان، تابستانهاي قبل از شهادت به علت اينکه شبهادر پايگاه مقاومت دهستان جيرده به امر نگهباني و غيره حضور داشت،سحري مختصري را در پايگاه مذکورصرف ميکردند اما روزها را با تشنگي زياددرآن هواي گرم آن هم درقبال ماندن جلوي آتش کوره نانوايي دراوقات صبح وعصر،روزه ماه مبارک رمضان رامي گرفتواعتقادداشت هرچقدرباسختي انسان بتواندروزه بگيردازاجروپاداش بهتري برخوردارميشودوانسان بايد درسخت ترين شرايط تاآنجايي که ممکن است به تکليف خودعمل نمايد         

رسيدگي به امورات مستمندان                   
شهيدکاظمي هيچ وقت ازکمک به افرادنيازمندومستضعف جامعه غافل نبوداوهمواره سعي داشت افرادنيازمندروستاراشناسايي کندوسپس نسبت به رفع نيازآنان درحدتوان مالي خودوباکمک افرادخيراقدام نمايد. اوبارهاوبارهانسبت به رفع مشکلات مالي افرادبي بضاعت کمرهمت بست ورسيدگي به امورات همنوعان خودرايک وظيفه شرعي تلقي ميکرد. به ياد دارم دورانيکه کمبودنفت دوسطح روستايکي ازاساسي ترين مشکلات آن زمان مردم بوداين شهيدباتهيه نفت وحمل آن به منازل افرادمستمنداين وظيفه رابه خوبي انجام ميداد علاوه برآن ضمن اينکه خوددراين کارهميشه سعي ميکرد پيشقدم باشدبه ديگردوستان وحتي به خانواده خودسفارش ميکرددراين امرفعالانه شرکت نمايند.    

پاحترام نسبت به پدرومادروخويشاوندان          
شهيدکاظمي نسبت به پدرومادرونزديکان خوداحترام ويژه اي قائل بودواحترام به والدين يکي ديگرازويژگيهاي بارزاوبوداو همواره مي کوشيد درراستاي فعاليتهاي مذهبي خوداسباب ناراحتي والدين خودرافراهم نياوردودررابطه باهمين تفکروي بودکه وي بعدازآخرين مرخصي زمانيکه به منطقه عملياتي برمي گردد،قبل ازشهادتش بانوشتن چندنامه باتاريخهاي متفاوت به يکي ازدوستانش سفارش مي کندهرهفته يکي ازنامه هاراپست نمايدوبه آدرس خانواده اش بفرستدتاوالدين وي نگران وموجبات ناراحتي آنان فراهم نشودوبراساس همين موضوع بودکه مدتي بعدازشهادتش نامه هايي ازاين شهيدبه دست خانوده اش مي رسيد.    

نشانه هاي شهادت    
شهيدهرمزکاظمي آخرين مرخصي که آمده بوددرخلال مرخصي خودقبل ازبرگشتن به منطقه عملياتي باچاپ عکسهاي خودوگرفتن قاب گرفتن عکسهاونصب برديواراتاقي که غالبادرآن اتاق اوقات خودرابه خلوت سپري مي کرد،خبرازشهادت خودراميداد. نشانه هايي که قبل ازآن ديده نشده بود. حتي اودرجواب يکي از افرادکه چرااينهمه عکس ازخودت تهيه کرده اي به صراحت گفت تامدتي ديگرمن دراين دنيا نيستم.خوب به ياددارم قبل ازحرکت به سوي منطقه عملياتي جنوب به اتفاق يکي ازدوستان نمازظهررابه جماعت به جا آوردوهنگام خداحافظي باخانواده اش خاصه مادرش بسيارتأمل کردوب اطرافش دقايقي رابه طوردقيق وبسيارکنجکاوانه نگريست نگاهي که قبل ازآن سابقه نداشت وبادفعات گذشته بسيارمتفاوت بود. تأملي که خبرازبرگشتنش نمي داد بلکه حاکي ازشهادتش بود.
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده