مي توانستي اي كاش! از من شهيدي،بسازي…

مي توانستي اي كاش! از من شهيدي،بسازي…

اي نگاه تو سرشار،از عطر مهمان نوازي/ زير باران بي رحم اين عشقهاي مجازي/ كي تنور گلوي تو،مي خواند آواز آتش؟
ما در حوالي آب، آتش گرفته‌ايم...

ما در حوالي آب، آتش گرفته‌ايم...

مادر سلام!/ خوش آمدي!/ صندلي ات را همين جا/ كنارِ نگاهِ من، بگذار
گل گلزار داوودي ترين گلهاي عالم بود...

گل گلزار داوودي ترين گلهاي عالم بود...

دو تا جام هلاهل بود،چشمانش،نمي فهمي/ ولي با مرگ مي رقصيد،دستانش،نمي فهمي/ گل گلزار داوودي ترين گلهاي عالم بود
گفتند: شمشيرهارا، در قاب خاتم، بگيريد!

گفتند: شمشيرهارا، در قاب خاتم، بگيريد!

گفتند از صلح!گفتند: جنگ افتخاري ندارد/ گفتند:اين نسل ترديد،با جنگ كاري ندارد/ گفتند:شمشيرهارا،در قاب خاتم،بگيريد!
آلاله‌هاي سركش...

آلاله‌هاي سركش...

چنان چون، لاله‌هايِ واژگون /يا نه/ آلاله‌هاي سركشند / كه تاول زنان
اين زخم‌ها، كه سرد و كبودند...

اين زخم‌ها، كه سرد و كبودند...

پاداش دست‌هايِ تو، بودند/ اين زخم‌ها، كه سرد و كبودند /گفتي كه دست‌هايِ نجيبت/ عمري، رفيق پنجره بودند
۹
آرشیو